Newsletter 07/2013 - Nyt på markedet

02.07.2013 - EU-dom: Solcelleejere kan få erstattet momsen for anlægget

Ifølge en aktuel dom fra EU-Domstolen (sagsnr.: C-219/12) i Luxembourg, har ejere af solcelleanlæg krav på at få refunderet moms, der er betalt ved køb af anlægget, når anlægget drives som ”økonomisk virksomhed”, dvs. med henblik på opnåelse af indtægter af en vis karakter.

I den pågældende sag havde en anlægsejer fra Østrig anmodet om tilbagebetaling for indgående moms. Den ansvarlige myndighed afviste dette med den begrundelse, at han ved driften af sit solcelleanlæg ikke havde udøvet en økonomisk virksomhed. Ejeren påklagede afgørelsen, og den østrigske appeldomstol spurgte derefter EU-Domstolen. Dens dom var, at betingelserne for en ”økonomisk virksomhed” var opfyldt, da ejeren havde indgået en kontrakt om adgang til nettet på ubestemt tid og da betalingen for den udsendte strøm sker på vedvarende vis og har en vis varig karakter.

Retten besluttede ligeledes at konklusionen ikke berøres af den omstændighed at mængden af elektricitet, der er produceret af anlægget, altid er mindre end mængden af elektricitet, som ejeren forbruger til sin husholdnings behov. EU-domstolen påpeger at nationale domstole nu må afgøre deres domme i overensstemmelse med EU-domstolen og at denne er bindende for andre nationale domstole, såfremt de har et lignende problem.

Link: Læs hele dommen